Respostes PAC2 Estàndards WEB

Defineix els tipus de llistes i per a què utilitzaries cadascuna d'elles. Posa un exemple de cada tipus de llista.
Existeixen 3 tipus de llista en html:
  1. Llistes no ordenades : Serveixen per agrupar elements en una llista que no tenen o depenen d’un ordre concret. Podríem variar l’ordre dels elements sense que aquesta variació modifiqués el significat de l’agrupació o la rellevància dels seus elements.(exemple)
  2. Llistes ordenades: L’ordre dels elements de l’agrupació és rellevant o si més no ens interessa enumerar els elements per identificar-los per número. Aquesta numeració pot ser decimal, amb numeració romana, seguint l’abecedari...(exemple)
  3. Llistes de definició: S’utilitzen per enumerar termes i els seus corresponents significats o definicions.(exemple)
És aconsellable que l’element img tingui els atributs witdh I height? Per què? Podem assignar-li qualsevol valor a aquests atributs?
Sí que és aconsellable posat que el fet de definir l’amplada i l’alçada de l’element de línea imatge fa que l’agent d’usuari estructuri el document amb aquestes mides tot i que la imatge no s’hagi descarregat. Així l’estructura base del document no es modifica en cas d’error de càrrega o lentitud en la descàrrega.
No es recomanable redimensionar les imatges en grans valors degut a la importància de l’ample de banda consumit. Si una imatge s’ha de visualitzar a una resolució mínima no te sentit descarregar una gran imatge i fer-la petita amb widht i height. Al contrari ampliar-la exageradament provocarà que es vegi el pixelat de la imatge.
En crear un enllaç, podem establir l'atribut target. Quina és la seva funció? En quins casos és desaconsellable utilitzar alguns valors d'aquest atribut?
L’atribut target li diu a l’agent d’usuari on ha d’obrir l’enllaç amb l’atribut assignat. El destí pot ser una la mateixa pestanya/finestra, una nova pestanya/finestra, un frame o secció de la web.
No es recomanable degut als errors que pot donat per normes en els agents d’usuari que bloquegin pop ups així com l’ús en frames degut a que el cercadors poden crear enllaços directes a aquests frames. Si l’accés es fa d’aquesta manera no podem controlar que el públic vegi tot el contingut de la web estructurada en frames correctament.
Explica per a què s'usa overflow en CSS, i quins són els seus possibles valors. Posa un exemple de cadascun d'ells.
Overflow o desbordament en html significa que el contingut d’un element supera la capacitat de la mida que hem definit per aquest element. Algunes vegades es pot utilitzar amb efectes estètics. Podem controlar el desbordament assignant a l’element una d'aquestes 4 propietats:
  1. Visible : El desbordament de contingut es veurà com supera l’element
  2. Hidden: Invisible, no veurem com desborda el contingut
  3. Auto : Si l’element queda desbordat sortiran unes barres per poder fer un desplaçament “scroll”
  4. Scroll: Sempre apareixeran les barres de desplaçament, hi hagi o no desbordament.
(Exemple)
Explica breument quines són les característiques d'una web accessible.
L’accessibilitat implica fer que la nostra pàgina web no comporti barreres per cap tipus de públic amb deficiències. Aquestes poden ser de molts tipus entre les que destaquem les visuals, sonores, de mobilitat o cognitives. Així mateix una bona accessibilitat comporta facilitat en l’us de la nostra web per a tot tipus de públic.
Donar alternatives amb contrastos de colors alts, opcions al text amb fonts de cos major, alternatives sonores per lectors de pantalles de les nostres imatges, així com una distribució i disseny eficient dels menús per operar, enllaços, o formularis a omplir; són alguns dels exemples a tenir en compte alhora de definir l’accessibilitat d’una web.
Estudis com el deNielsen, així com normatives tipus WCAG 1.0/2.0 o la Secció 508 d’EEUU ens poden ajudar a elaborar formats sense discriminar públic, així com amb aconseguir una millor operabilitat de la nostra web.
Per què és tan important la validació? Què pot succeir si obrim en el navegador un arxiu HTML que no validi?
La validació és important per el fet de que si el nostre codi html no és correcte els diferents agents d’usuari l’interpretaran seguint les seves directrius, això és el que s’anomena Quirksmode. Un codi erroni comporta no tenir control del què passarà visualment amb la nostra web o de si els elements (taules, enllaços, caixes...) s’interpretaran correctament per els agents d’usuari.
Per altra banda els errors de validació poden comportar dificultats per el procés de posicionament SEO. No cal esmentar que un codi correcte implica un ordre i un estil professional, de bon fer.